+48 222 706 039
PL
EN PL
/

(0)

Warunki Gwarancji

 

Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą zakupu produktu przez pierwszego użytkownika końcowego. Produkt może składać się z wielu odrębnych części i dla różnych części będą miały zastosowanie inne okresy gwarancji. Szczególne okresy gwarancji to:


- 12 (dwanaście) miesięcy na telefony komórkowe, kamery, urządzenia radiowe, wykrywacze, zagłuszacze, moduły GSM, dyktafony, alarmy oraz 6 (sześć) miesięcy na akcesoria (niezależnie od tego czy wchodzą one w skład zestawu czy też sprzedawane są oddzielnie) inne niż zużywające się części i akcesoria wyszczególnione poniżej.

6 (sześć) miesięcy na następujące zużywające się produkty, części i akcesoria: baterie, ładowarki sieciowe i samochodowe, podstawki do telefonu, zestawy słuchawkowe, kable i obudowy.

Uwaga: W zakresie dozwolonym przez prawo krajowe, okres gwarancji nie zostanie przedłużony lub odnowiony bądź też w inny sposób zmieniony z powodu późniejszej odsprzedaży, naprawy lub wymiany produktu.Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

 

- normalnego zużycia w tym, bez ograniczeń, zużycia obiektywu aparatu, baterii, mikrofonów, głośników, ekranów dotykowych lub wyświetlaczy
- wad spowodowanych nieostrożnym obchodzeniem się z produktem w tym, bez ograniczeń, wad spowodowanych przez ostre przedmioty, zginanie, zgniecenie, upuszczenie, itp.
- wad spowodowanych niewłaściwym użyciem produktu
- uszkodzeń ekranów dotykowych oraz wyświetlaczy w telefonach komórkowych lub innych urządzeniach, chyba że jest to wada fabryczna wykryta do 30 dni od otrzymania produktu
- wad spowodowanych zwarciem w baterii lub też przerwaniem uszczelnienia obudowy baterii lub ogniw baterii lub też, gdy istnieją ślady, że usiłowano dokonać takich czynności, bądź też spowodowanych faktem, że bateria zastosowana została w sprzęcie, który nie jest dla niej przeznaczony
- wad lub podejrzewanych wad, które powstały wskutek użytkowania produktu wraz z lub wskutek podłączenia go do produktu, akcesoriów, oprogramowania i/lub usługi, które nie zostały dostarczone przez Sklep lub z których korzystano w innym celu niż przewidziany jako cel użytkowania. Wady takie mogą być spowodowane przez wirusy na skutek nieautoryzowanego dostępu użytkownika lub osoby trzeciej do usług, innych kont, systemów komputerowych lub sieci
- gwarancja nie będzie wykonalna jeśli produkt został otwarty, zmieniony lub naprawiony przez osobę nieuprawnioną
- gwarancja nie będzie wykonalna, jeśli produkt narażony był na działanie wilgoci, ekstremalnych warunków termicznych lub środowiskowych bądź gwałtowne zmiany takich warunków, korozję, utlenianie, zanieczyszczenie płynami lub produktami żywnościowymi, lub wpływ produktów chemicznych
- gwarancja nie będzie wykonalna, jeśli produkt uległ uszkodzeniu w wyniku zdarzeń losowych takich jak zalanie cieczą, pożar, skoki napięcia, w czasie transportu lub działania mechaniczne, termiczne oraz chemiczne itp.

Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

Wszelkie niegwarancyjne naprawy urządzeń będą wykonywane odpłatnie i wyceniane indywidualnie w zależności od rodzaju uszkodzeń i ewentualnych kosztów wymienianych części.